Corona en de kerkGeliefde broers en zussen,

Op deze pagina vind je informatie welke besluiten de kerkenraad heeft genomen voor de inrichting van ons gemeentelijke leven de komende tijd als gevolg van het coronavirus. Het zijn ingrijpende besluiten maar het zijn ook bijzondere tijden.

Bid voor genezing en herstel van zieken, troost die geliefden zijn verloren
We staan als samenleving en als Bethelkerk voor een grote verantwoordelijkheid om de gevolgen van het coronavirus beheersbaar te houden. Zodat kwetsbare mensen zoveel als mogelijk tegen het virus worden beschermd, en er zorg kan zijn als mensen ziek worden. We beseffen dat het virus al een groot aantal slachtoffers heeft gemaakt, ook in ons land. We bidden om genezing en herstel voor degenen die ziek zijn en troost voor degenen die geliefden zijn verloren.

Leef vanuit het geloof
We blijven denken en handelen vanuit het geloof in de Here God, Die niet loslaat wat Hij begon. Elke zondag beginnen we de diensten met deze belijdenis. Wat een geweldig voorrecht om vanuit dat geloof te leven. Ook nu is deze wereld Gods wereld, onze gemeente Zijn kerk, en ons leven geborgen in Zijn Vaderhanden.

We weten niet beter of we konden ongehinderd samenkomen in onze erediensten en tal van andere activiteiten. In vrijwel elke dienst hebben we tegen de Here God gezegd: ‘Dank U wel, dat we in vrijheid zoveel kunnen doen!’. Dat waren geen lege woorden, ook al leek het soms heel gebruikelijk en gewoon. De komende tijd moeten we op een andere manier kerk zijn, zonder veel gelegenheid tot ontmoeting. We gaan hierdoor onze verbondenheid met elkaar in Jezus Christus anders beleven en invullen.

We zijn dankbaar dat we al veel initiatieven zien ontstaan om invulling te geven aan ons gemeentelijk leven de komende tijd. Zo hebben jongeren spontaan aangeboden ouderen in de gemeente te helpen met boodschappen doen, is de eerste onlinedienst (met inzet van velen) op zondag 15 maart met beeld uitgezonden via internet en vond de eerste skype-vergadering van de kerkenraad plaats. Er is veel gebed, en er wordt veel gedeeld met elkaar, ondanks de fysieke afstand.

Behalve het ‘Onze hulp’ beginnen we de diensten ook nu steeds met aansluitend de groet van God: ’Genade is er voor jullie, en vrede van God de Vader, en van de Heer Jezus Christus, in eenheid verbonden met de Heilige Geest’. Deze troostrijke woorden klonken al in de gemeenten in het Nieuwe Testament. Gemeenten die vaak onder moeilijke omstandigheden samen moesten komen. En ze bleven klinken door de eeuwen heen in de kerk, in alle omstandigheden. En ze mogen nu ook weer klinken voor ons, elke dienst weer.

In afhankelijkheid van God en onder Zijn zegengroet blijven we de komende tijd zoeken naar wegen van verbinding en bemoediging, van meeleven met elkaar en invulling van de dienst in het Koninkrijk van God. Laten we elkaar vasthouden in onze gebeden. Trouw zijn in betrokkenheid bij de erediensten, ook al is dat op afstand. Creatief zijn in wegen om met elkaar gemeente te zijn. Laten we ook de tijd nemen voor bezinning, persoonlijk gebed en Bijbelstudie, om stil te staan bij de manier waarop wij in Gods wereld leven.

Laten we bovenal dankbaar zijn dat we de Here Jezus kennen als onze Redder en Overwinnaar. In Johannes 16 bereidt de Here Jezus zijn leerlingen voor op de toekomst: ‘Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.’ Met deze Heer Jezus Christus vormen wij een gemeenschap, hoe de omstandigheden ook zijn.

Verdere ontwikkelingen
De situatie is aan constante verandering onderhevig. Mochten de maatregelen worden aangescherpt, dan betekent dit mogelijk dat we niet meer naar de kerk kunnen om een dienst uit te zenden via kerkdienstgemist.nl en kerkradio. We gaan dan over naar andere alternatieven, zoals een verkondiging vanuit huis. Deze kan dan alleen worden uitgezonden via onze website en Facebook pagina.

Om iedereen zo snel mogelijk te informeren hebben we een praktische aansporing. We vragen dringend aan iedereen die een e-mailadres heeft en zich nog niet heeft aangemeld voor de mailinglijst van onze gemeente, dat alsnog te doen. Stuur een e-mail naar communicatie@cgkleeuwarden.nl met de zin: ‘Ja, ik wil op de maillijst van de Bethelkerk’.

Sommige gemeenteleden hebben zich voor de maillijst uitgeschreven. Wil je dit ongedaan maken? Stuur dan ook een mail naar communicatie@cgkleeuwarden.nl met de zin: ‘Ja, ik wil weer mail ontvangen van de Bethelkerk’.

Hiernaast houden we deze pagina actueel. Mocht je een account hebben op Facebook en/of Instagram, dan raden we je aan om ons te volgen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen (niet alleen over het coronavirus).

Zijn er vragen? Neem contact op met het wijkteam of wijkpredikant. We bidden iedereen Gods zegen en nabijheid toe in deze onzekere tijden.

 

23 mei 2020

Q&A
(vraag en antwoord)

Wanneer is er een online kerkdienst?

Elke zondagochtend is er om 09.30 uur een online kerkdienst. Deze dienst wordt met beeld uitgezonden via deze website en ons YouTube kanaal. Op zondagmiddag is er om 17.00 uur een korte overdenking die met geluid uitgezonden wordt via kerkdienst gemist. Alle diensten kun je terug kijken.

Hoe worden de online diensten voorbereid?

Net als bij een ‘gewone’ dienst worden de dienst voorbereid en gaat de voorbereiding niet heel anders dan normaal. De voorganger overlegt samen met de gastheer of gastvrouw over welk Bijbelgedeelte bij het thema past en samen maken ze, in afstemming met het muziekteam, een keuze in de liederen die passen bij het thema. Er wordt ook nagedacht over hoe we de boodschap het beste kunnen overbrengen aan de kijkers. Het is (en blijft!) voor de voorgangers een vreemde ervaring om voor een lege kerk te preken en de leden alleen in gedachten in de kerk te hebben.

Hoeveel mensen zijn er betrokken bij een online dienst?

Het is belangrijk dat we het aantal deelnemers tot een minimum beperken. Dat betekent dat we zelf de richtlijn hebben om met hooguit 8 personen op zondagmorgen in het kerkgebouw aanwezig te zijn voor de live-uitzending (voorganger, combo en technici). We houden ons aan de 1,5 meter afstand die het RIVM ons voorschrijft. Mocht iemand niet fit zijn dan blijft diegene thuis. Daarnaast zijn er leden thuis bezig om te zorgen dat de diensten online worden uitgezonden en reageren op reacties via Facebook.

Hoe betrek je kinderen en jongeren tijdens de online uitzendingen?

Dit blijft een speciaal punt van aandacht. We hebben de afgelopen weken al verschillende vormen toegepast maar blijven zoeken naar manieren om dat ook in de komende tijd te doen.

Wat is de kwaliteit van de camera?

We zijn vanaf het eerste moment direct live gegaan. De eerste voorwaarde was dat het geluid goed was en dat het synchroon loopt met het beeld. We maakten de eerste weken gebruik van een mobiele telefoon waardoor de beeldkwaliteit nog niet optimaal was. De camera bleef tijdens de opname – vooral tijdens de preek – steeds opnieuw scherpstellen. Achter de schermen is keihard gewerkt en een volledige werkweek is er aan besteedt om een videostreamer te installeren en te testen. Sinds kort maken we gebruik van een videocamera (geleend van een gemeentelid) waardoor de beeldkwaliteit veel beter is. De eerste uitzendingen schokte het beeld regelmatig maar we hebben hier naar gekeken en hopen dat het verholpen is. Daarnaast zijn we ons momenteel aan het oriënteren voor het aanschaffen van twee eigen camera’s die we op afstand kunnen bedienen.

Ook mogelijk om teksten te projecteren tijdens de uitzending?

Dit is vanaf heden mogelijk, echter vraagt dit extra ondersteuning. Momenteel kijken we naar alle mogelijkheden en welke we het belangrijkste vinden.

Hoe zien de inhoud van de online diensten eruit?

We hebben ervoor gekozen om voor de morgendiensten zoveel mogelijk het ‘gewone’ programma te volgen zoals iedereen gewend is op zondagmorgen. We hebben tegelijk geprobeerd om de diensten niet te lang te laten duren. De meest bekende onderdelen van het reguliere programma komen dan ook terug. De komende periode willen we ook de wet en de geloofsbelijdenis (misschien om en om) een plek gaan geven in de uitzendingen van de morgendienst.

Hoe ziet de muzikale begeleiding eruit?

Vanaf het moment dat we de erediensten alleen uitzenden maken we gebruik van een kleine combo (piano en gitaar en/of nog een instrument en twee zangers/zangeressen). Het is echt fantastisch om hun enthousiasme te zien. Vooraf wordt er druk geoefend. Zowel thuis als in de kerk. Want net als ‘normaal’ komt het muziekteam op de donderdagavond in de kerk om samen te oefenen. Voordat de online uitzending op zondagochtend begint worden de liederen nogmaals doorgenomen.

Maar hoe zit het dan met ons orgel? De reden om nog niet het orgel te laten klinken is dat de huidige gebruikte instrumenten, gecombineerd met zang, niet goed zijn in te regelen dat het thuis goed klinkt. De combinatie van orgel en zang is ingewikkelder. Daarvoor hebben we eigenlijk wel een volle zaal met mensen voor nodig om dit goed te laten klinken. Tijdens de voorbereiding worden telkens naar liederen gezocht die de gemeente aanspreekt en past bij het thema. Dus misschien zonder orgel, maar als het goed is wel herkenbaar. We zijn wel bezig met uitzoeken of en hoe we ook het orgel kunnen inzetten (al dan niet met zang erbij). We verwachten dat jullie daar binnenkort letterlijk meer van horen 😊.

We hopen en bidden dat op die manier wel iedereen zich aangesproken blijft voelen door de muziek en zang tijdens de diensten.

Hoeveel kijkers trekken de online diensten?

De online diensten worden door veel meer mensen bekeken en beluisterd dan het aantal mensen dat normaal gesproken de diensten bezoekt. Het is niet helemaal precies te zeggen maar naar de meeste zondag ochtenddiensten wordt bekeken door 500 – 1000 mensen. Wij vinden dat een heel bijzondere zegen. We beseffen dat we op deze manier niet alleen maar technisch uitzenden maar ook uitzenden zoals de Here Jezus ons heeft opgedragen. We vragen dan ook meer dan ooit jullie gebed voor iedereen – lid of niet van de Bethelkerk – om geraakt te worden door het evangelie van onze Here Jezus Christus. We zoeken ook naar mogelijkheden om (meer) in contact te komen met mensen die meeluisteren.

Hoe gaat het met de collecte?

Door de online-diensten zijn de gewone collecten ook vervallen. We vragen nu tijdens elke online-dienst om te geven via de chrch app of door een gift over te maken naar onze bankrekening. We zijn dankbaar te kunnen meedelen dat de inkomsten vrijwel gelijk gebleven zijn. Juist in deze periode zijn we ook erg blij dat we vorig jaar al zijn begonnen met de chrch app. Hiermee is de mogelijkheid om ‘elektronisch’ te geven een prachtige aanvulling die door heel veel leden nu wordt gebruikt. Heel bijzonder dat juist ook in deze tijd hierin ieder zijn liefde en betrokkenheid blijkt! We roepen iedereen dan ook vrijmoedig op om te blijven geven. Zowel voor de kerk als voor de verschillende diaconale doelen blijven we samen verantwoordelijk. De komende tijd houden we iedereen op de hoogte van het verloop van de inkomsten.

Wat doet de kerkenraad?

Vanaf het begin van de crisis is er door de kerkenraad een regiegroep aangesteld. Die bestaat uit leden van de kerkenraad algemene zaken en twee leden van de diaconie. In principe vergadert de regiegroep elke maandag online. Op de agenda staan veel ‘regel dingen’ rondom de crisis (zoals alle vragen rondom de online uitzendingen) maar eerst en vooral bidden ze met elkaar voor de gemeente, ons land en de wereld waarin we leven. We weten ons meer dan ooit afhankelijk van God. Tegelijk vergadert de kerkenraad ook door over pastorale zaken. En er wordt ook vooruit gekeken. Dinsdag 21 april 2020 sprak onze premier ons toe. De basisscholen gaan in mei weer beginnen en het voortgezet onderwijs hoop in juni weer naar school te kunnen maar voor de rest wijzigt er nu nog niet veel. Er is een verbod op evenementen tot 1 september. Daar vallen kerken wettelijk niet onder, maar het geeft wel iets aan van de voorzichtigheid van de rijksoverheid ten aanzien van samenkomsten met veel bezoekers. Daarom verwachten de kerkenraad dat ook na 1 juni de kerkdiensten zoals we die gewend waren niet plaats kunnen vinden. Wat wel mogelijk wordt na 1 juni blijft afwachten, als kerkenraad nemen we de komende tijd verschillende scenario’s door. Deze vragen zijn nog vers. We hebben nog geen heel concrete plannen. We verwachten binnenkort meer informatie over te geven.

 

Gevolgen voor ons gemeentelijk leven
De kerkenraad heeft de volgende besluiten genomen voor de komende periode.

Algemeen

 • We volgen de richtlijnen en instructies van de rijksoverheid;
 • We nemen proactief maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus.

Tijdsduur

 • We volgen de richtlijnen van de rijksoverheid. Tot nader orde houden we alleen online diensten en zijn er geen kerkelijke activiteiten waarbij we fysiek samen komen. Alle vergaderingen zijn online.

Erediensten

 • Op zondagen om 9.30 uur zenden we een dienst uit via onze website, kerkdienst gemist en ons YouTube kanaal;
 • Om 17.00 uur zenden we via www.kerkdienstgemist.nl een podcast uit met een Bijbellezing, overdenking, luisterlied en gebed;
 • Indien het niet mogelijk is om via internet diensten te beluisteren, dan horen de predikanten dit graag. Ze zoeken dan naar een oplossing. Neem contact op met ds. Bart Visser via telefoonnummer 058 300 01 54 of ds. Herman Carlier via telefoonnummer 058 250 36 86.

Collecten

 • We doen een vrijmoedig beroep om bewust te geven, omdat we inkomsten uit collecten missen. In de morgendiensten kondigen we een collectemoment aan. Via chrch app of door een bankoverschrijving kan er een bijdrage worden geleverd.

Pastoraat

 • Regulier pastoraat zoals huisbezoeken en contactbezoeken worden uitgesteld;
 • Regulier ouderenpastoraat worden zoveel mogelijk telefonisch gedaan;
 • Voor pastoraat in dringende situaties (waaronder ernstige ziekte, dringende psychische- of geestelijke nood) zijn onze predikanten beschikbaar voor bezoek en pastorale begeleiding, in overleg met artsen en familie;
 • Voor onze ouderen is een tijd aangebroken van zorgen en mogelijk ook eenzaamheid. Laten we aan hen denken en dat laten blijken door regelmatig een kaartje of briefje te sturen, of een telefoontje om te vragen hoe het gaat. Ook rond verjaardagen van onze ouderen, zoals in de Lichtkegel worden gepubliceerd, wordt een kaartje zeer op prijs gesteld.

Diaconaat

 • De jongeren van onze gemeente vervullen een rol om ouderen te helpen om levensmiddelen in huis te halen. Gemeentelid Tiny Hoekman is de coördinator en heeft contact met de jongeren. Hulp nodig? Neem contact op met Tiny. Ze is bereikbaar op telefoonnummer 06 14 30 13 23.
 • Voor overige diaconale vragen graag telefonisch op per e-mail contact opnemen met de wijkdiaken.

Vergaderingen

 • We vergaderen zoveel mogelijk via Skype of andere online-vergadermogelijkheden. Houd je sowieso aan de richtlijnen van het RIVM.

Activiteiten

 • Alle activiteiten in ons kerkgebouw worden opgeschort. Hieronder vallen onder meer de Alpha groepen, catechese, activiteiten Buurten bij Bethel, Heel Bethel Bouwt activiteiten, jeugdclubs, jeugdvereniging Vita Nova, etc.