Privacystatement Christelijke Gereformeerde Bethelkerk

De Christelijke Gereformeerde Kerk te Leeuwarden, hierna te noemen Bethelkerk, is een kerkelijke gemeenschap en verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

De organisatie van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en haar plaatselijke gemeenten is gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken. De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bestaan uit plaatselijke gemeenten. Deze gemeenten bezitten zelfstandig rechtspersoonlijkheid.

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van:

 • Data verkregen naar aanleiding van uw bezoek, aan -en gebruik van onze website, welke met uw toestemming aan ons zijn verstrekt.
 • De door leden, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie.
 • Data verkregen naar aanleiding van het invullen van contact- en aanmeldformulieren.

Doel van verwerking

Als plaatselijke gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band, het omzien naar elkaar en betrokkenheid met elkaar en het bijeenzijn rondom Gods Woord. Vanuit het geloof willen wij ook anderen daarbij uitnodigen. Om die reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor administratie, het organiseren van bijeenkomsten, etc.

Verwerking van uw gegevens

De Bethelkerk houdt een ledenadministratie bij waarin algemene en kerkelijke persoonsgegevens worden geregistreerd. Daarnaast kunnen hier ook persoonsgegevens van gezinsleden en vaste gasten worden opgenomen.

We leggen de volgende gegevens vast in ons ledeninformatiesysteem:

 • naam en voornamen c.q. voorletters;
 • straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats;
 • geboortedatum;
 • telefoon en email;
 • IBAN;
 • wijk.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt wanneer:

 • U lid bent geworden van de Bethelkerk.
 • U hebt aangegeven als gastlid geregistreerd te willen worden.

Geen van bovenstaande gegevens wordt aan derden verstrekt (bijvoorbeeld voor commerciële doeleinden).

De website

Op het algemene deel van de website worden alleen persoonsgegevens van gemeenteleden gepubliceerd wanneer dit nuttig is in verband met het uitoefenen van een functie. Hierin wordt getracht een zorgvuldige afweging te maken. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van e-mailadressen met als domeinnaam @cgkleeuwarden.nl.

Foto’s van kerkelijke activiteiten worden zoveel mogelijk in een beveiligde omgeving geplaatst. Worden foto’s die herleidbaar zijn tot een persoon in het niet beveiligde deel geplaatst, dan worden de betreffende gemeenteleden vooraf om uitdrukkelijke toestemming gevraagd.

Alleen een beperkt aantal algemene persoonsgegevens zijn op het beveiligde deel van de website toegankelijk voor de leden.

Beeldopname kerkdiensten

Er worden in principe geen beeldopnames gemaakt in de Bethelkerk. Mochten er eventueel beeldopnames worden gemaakt dan worden ze niet online gepubliceerd. Mocht een omroep de Bethelkerk vragen om beeldopnames te komen maken dan wordt u voor de dienst geïnformeerd waar u kan zitten om niet gefilmd te worden.

Beveiliging persoonsgegevens

De kerkenraad zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die hij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Hoelang bewaart de Bethelkerk persoonsgegevens

De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. De Bethelkerk zal de persoonsgegevens die zijn verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen doorgeven aan de administratie van de Bethelkerk door een e-mail te sturen naar scriba@cgkleeuwarden.nl. Wij zijn verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. Ook kunt u een verzoek per brief indienen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de scriba. Het volledige adres is: Bethelkerk, t.a.v. Scriba, Huizumerlaan 102, 8934 BK te Leeuwarden. Een dergelijk verzoek wordt binnen 6 weken behandeld. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aanvullen. Ook wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto waarop u zichtbaar bent, kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen aan de scriba@cgkleeuwarden.nl. De betreffende foto wordt dan verwijderd.

Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan contact op met de Scriba via scriba@cgkleeuwarden.nl.

E-mail

Wanneer u als lid uw e-mailadres aan de Bethelkerk hebt verstrekt, wordt u per e-mail op de hoogte gehouden van informatie van onze gemeente. Alle e-mails van CGK Leeuwarden worden verstuurd via Mailchimp. Hiervoor is gekozen omdat het met dit programma gemakkelijk is om nieuwsbrieven te versturen naar verschillende doelgroepen. Ook kan de Bethelkerk gebruikmaken van verschillende standaard e-mails. Als ontvanger kunt u zich uitschrijven voor het nieuws van de Bethelkerk. Ook kunt u aangeven welke type nieuws u wilt ontvangen, er worden diverse categorieën gehanteerd. In alle e-mails die u van de Bethelkerk ontvangt staat onderaan ‘unsubscribe’, of ‘afmelden’. Door hier op te klikken schrijft u zich uit. Uw persoonlijke gegevens worden dus verwerkt door de Bethelkerk, maar ook door Mailchimp. In Mailchimp leggen wij uw naam, e-mailadres en wijknummer vast. Op deze manier kan de Bethelkerk iedereen persoonlijk informeren.

Contact met leden, relaties, bezoekers

De Bethelkerk informeert haar leden wekelijks via het programmablad en ook wekelijks via Het Kerkblad voor het Noorden, leden kunnen een abonnement afsluiten om dit kerkblad wekelijks te ontvangen. Hierin staat informatie van de lokale Christelijke Gereformeerde Kerken in Noord Nederland. Daarnaast informeert de Bethelkerk haar leden via het maandelijkse kerkblad ‘Lichtkegel’, via de website www.cgkleeuwarden.nl, per e-mail, post, telefoon en/of Facebook. Jaarlijks wordt er een gemeentegids uitgegeven aan alle leden van de Bethelkerk met daarin de volgende gegevens: naam, adres, woonplaats, mailadres en telefoonnummer .

Bezoek aan onze website

De Bethelkerk gebruikt op haar website geen cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld. Wanneer u zich via de website voor een activiteit aanmeldt, zal gevraagd worden naar uw naam, uw e-mailadres en enkele andere aanvullende gegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld of gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Dit privacystatement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van de Bethelkerk zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan het privacystatement van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Beveiliging

De Bethel heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over ons privacystatement

De Bethelkerk behoudt zich het recht het privacystatement te wijzigen. Vragen (bijvoorbeeld om inzage), opmerkingen en klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens kunt u e-mailen naar scriba@cgkleeuwarden.nl. U kunt ook contact opnemen met mevrouw R. Benjamins, via telefoonnummer 058 288 77 40.